زهره راستی
زهره راستی
گروه مؤلفین متوسطه دوم
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : زبان و ادبیات عرب سوابق : ۲۰ سال سابقه آموزش در مدارس
آرش علی خانی
آرش علی خانی
گروه مؤلفین متوسطه دوم
 مدرک تحصیلی : کارشناسی - دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک دانشگاه تهران   رشته تحصیلی : فیزیک ذرات بنیادین\r\n سوابق :\r\n ۲سال سابقه
مریم فرهنگ روستا
مریم فرهنگ روستا
گروه مؤلفین دبیرستان
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترا رشته تحصیلی : عرفان اسلامی سوابق : ۲۵ سال سابقه تدریس در آموزش و پرورش و دانشگاه
سید مصطفی امامی زاده
سید مصطفی امامی زاده
گروه مؤلفین متوسطه دوم
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد - تحصیلات حوزوی سطح ۳ رشته تحصیلی : علوم و معارف نهج البلاغه سوابق : سابقه تدریس
فریده بصیر
فریده بصیر
گروه مؤلفین متوسطه اول
مدرک تحصیلی : کارشناسی رشته تحصیلی : مطالعات اجتماعی سوابق : ۲۱سال سابقه تدریس علوم تجربی همکاری مستمر با اداره امتحانات و ارزشیابی
صمد معین آزاد
صمد معین آزاد
گروه مؤلفین متوسطه دوم
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته تحصیلی : دبیری زیست شناسی گرایش : بیوفیزیک سوابق : ۱۳سال سابقه تدریس در دبیرستان های البرز ، هفت
معصومه میربابایی
معصومه میربابایی
گروه مؤلفین متوسطه اول
مدرک تحصیلی : کارشناسی رشته تحصیلی : مطالعات اجتماعی سوابق: بیش از 23 سال سابقه ی تدریس در فرزانگان ۳منطقه ۱۰
علیرضا اسماعیلی
علیرضا اسماعیلی
گروه مؤلفین متوسطه اول
مدرک تحصیلی : کارشناسی رشته : تحصیلی  علوم اجتماعی سوابق : ۲۹سال سابقه  تدریس دردبیرستانهای شهرتهران دبیرنمونه استان تهران درسال ۸۶و دبیرنمونه شهرتهران درسال ۹۰