انتشارات بنی هاشمی خامنه

رشته انسانی سال چهارم

کد403- زبان انگلیسی پیش دانشگاهی :

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته:  (ریاضی - تجربی - انسانی)

تشریح از : علیرضا فکور - مجید احمدی

 

 

 

 


کد 404 - زبان فارسی عمومیپیش دانشگاهی :

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته: عمومی ( کلیه رشته ها )

تشریح از : خاطره تهرانی

 

 

 

 


کد 408 - ریاضی پایه  :

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته:  ( ادبیات و علوم انسانی )

 تشریح از :  فرزاد صفرپور - محمود پیرو اؤلیا

 

 

 


کد 410 - ادبیات فارسی پیش دانشگاهی ( انسانی ) :

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته : ( ادبیات و علوم انسانی )

تشریح از : خاطره تهرانی

 

 

 

 


کد 411 -  عربی پیش دانشگاهی ( انسانی ) :

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته : (ادبیات و علوم  انسانی )

تشریح از : ابوطالب فراهانی

 

 

 

 


کد 412 -  دینی و معارف اسلامی پیش دانشگاهی :

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته : عمومی ( کلیه رشته ها )

تشریح از : ابوطالب فراهانی

 

 

 

 

 


کد 415 - علوم اجتماعی :

شامل نمونه سؤالات امتحانی با پاسخ تشریحی

رشته :  ( ادبیات و علوم  انسانی )

تشریح از : سیّده مریم امامی زاده

 

 

 

 


کد 416 - تاریخ شناسی  :

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته :  ( ادبیات و علوم  انسانی )

تشریح از : سیّده مریم امامی زاده

 

 

 

 


کد 417 - جغرافیا پیش دانشگاهی :

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته :  ( ادبیات و علوم  انسانی )

تشریح از : مژگان امیری

 

 

 

 


کد 418 - فلسفه پیش دانشگاهی :

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته :  ( ادبیات و علوم  انسانی )

تشریح از : مریم فرهنگ روستا