انتشارات بنی هاشمی خامنه

رشته انسانی

کد 307 - زبان انگلیسی ( 3 ) :

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته: عمومی (ریاضی - تجربی - انسانی - کاردانش - فنی و حرفه ای)

تشریح از : علیرضا فکور

 

 

 

 

 

 

 


 کد 314 - آرایه های ادبی

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته: ( ادبیات و علوم  انسانی )

تشریح از : خاطره تهرانی 

 

 

 

 

 


کد 315 - زبان فارسی تخصّصی ( 3 ) : 

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته : ( ادبیات و علوم  انسانی )

تشریح از : خاطره تهرانی

 

 

 

 

 


 کد 316 - ادبیات فارسی تخصّصی ( 3 ) :

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته : ( ادبیات و علوم  انسانی )

تشریح از : خاطره تهرانی 

 

 

 

 

 


 کد 317 -  عربی ( 3 ) انسانی :

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته : (ادبیات و علوم  انسانی )

تشریح از : ابوطالب فراهانی

 

 

 

 

 


 کد  318 - فلسفه و منطق 

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته : (ادبیات و علوم  انسانی )

تشریح از : سیّده مریم امامی زاده - مریم رزّاقی 

 

 

 

 

 


کد 319 - تاریخ ایران و جهان ( 2 ) : 

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته : ( ادبیات و علوم  انسانی )

تشریح از : سیّده مریم امامی زاده

 

 

 

 

 


 کد 320 - جامعه شناسی ( 2 ) :

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته :  ( ادبیات و علوم  انسانی )

تشریح از : سیّده مریم امامی زاده

 

 

 

 

 


کد 321 - جغرافیا ( 2 ) :

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته :  (ادبیات و علوم انسانی )

تشریح از :  حوری قاهری 

 

 

 

 

 

 


 کد  322 - دین و زندگی ( 3 ) :

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته: عمومی ( کلیه رشته ها )

تشریح از : ابوطالب فراهانی - کامبیز خطیب شهیدی

 

 

 

 

 


 کد 323 - ریاضیات سوم انسانی :

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته:  (ادبیات و علوم انسانی )

 تشریح از :  محمود پیرو اؤلیا

 

 

 

 

 


 کد 324 - روان شناسی :

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته:  (ادبیات و علوم انسانی )

 تشریح از :  لیلا بهارلو 

 

 

 

 

 


کد 325 - تاریخ ادبیّات ایران و جهان ( 2 ) :

شامل نمونه سؤالات امتحانی با پاسخ تشریحی

رشته:  (ادبیات و علوم انسانی )

 تشریح از :  محمد نصر اصفهانی