انتشارات بنی هاشمی خامنه

رشته تجربی


کد 302 - فیزیک ( 3 ) و آزمایشگاه  :

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته:  (علوم تجربی)

تشریح از : میرکریم بنی هاشمی خامنه

 

 

 

 


 کد 303 - شیمی ( 3 ) :

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته:  (ریاضی - تجربی )

 تشریح از : مهندس شبنم کامیار 

 

 

 

 


 کد 307 - زبان انگلیسی ( 3 ) :

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته: عمومی (ریاضی - تجربی - انسانی - کاردانش - فنی و حرفه ای)

تشریح از : علیرضا فکور

 

 

 

 

 


 کد 308 -  عربی ( 3 ) :

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته:  (ریاضی - تجربی )

تشریح از : ابوطالب فراهانی

 

 

 

 


 کد 309 - زبان فارسی ( 3 ) :

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته:  (ریاضی - تجربی)

تشریح از : خاطره تهرانی

 

 

 

 


کد 310 - ادبیات فارسی ( 3 ) : 

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته:  (ریاضی - تجربی)

تشریح از : خاطره تهرانی 

 

 

 

 

 


کد 311 -  زیست شناسی (2) و آزمایشگاه  : 

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته: ( علوم تجربی )

تشریح از : صمد معین آزاد

 

 

 

 

 


کد 312 - زمین شناسی :  

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته: ( علوم تجربی )

تشریح از : صمد معین آزاد

 

 

 

 


 کد 313 - ریاضیات ( 3 ) تجربی :

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته:  ( علوم تجربی )

 تشریح از : فرزاد صفرپور - محمود پیرو اؤلیا

 

 

 

 


 کد  322 - دین و زندگی ( 3 ) :

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته: عمومی ( کلیه رشته ها )

تشریح از : ابوطالب فراهانی - کامبیز خطیب شهیدی

 

 

 

 


کد 326 - تاریخ معاصر  :

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

رشته :  ( ریاضی - تجربی و ... )

تشریح از : سیّده مریم امامی زاده