انتشارات بنی هاشمی خامنه

دهم

کد 1001 - فیزیک (1)

 شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

 تشریح از : محمود پیراولیاء

 

 

 

 

 

 


 کد 1002 - شیمی  (1)

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

تشریح از : علی بهبودی - عباس مقدسی

 

 

 

 

 


 کد 1003 - ریاضی (1)

 شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

 تشریح از : سعید پیروزوند

 

 

 

 

 


 کد 1004 - هندسه (1)

 شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

 تشریح از : سعید پیروزوند

 

 

 

 

 

 


کد 1005 - زبان انگلیسی (1)

 شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

 تشریح از : علیرضا فکور

 

 

 

 

 


 کد 1006 - عربی زبان قرآن (1)

 شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

 تشریح از : ابوطالب فراهانی

 

 

 

 

 


 

کد 1007 - فارسی (1)

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

تشریح از : محمد نصر اصفهانی

 

 

 

 

 


 

 کد 1008 - زیست شناسی (1)

 شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

 تشریح از : صمدمعین آزاد

 

 

 

 

 

 


کد 1009 - ریاضی و آمار انسانی (1)

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

تشریح از : محمود پیر اولیاء

 

 

 

 

 

 


 کد 1010 - عربی انسانی (1)

 شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

 تشریح از : ابوطالب فراهانی

 

 

 

 

 


 
کد 
1011 - علوم و فنون ادبی (انسانی) (1)

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

تشریح از : خدیجه ده نمکی

 

 

 

 

 


کد 1012 - تاریخ ایران و جهان باستان (1)

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

تشریح از : سیده مریم امامی زاده - نادیا مساحی اسکویی

 

 

 

 

 


 

کد 1013 - جغرافیای ایران (1)

 شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

 تشریح از : آذر نوری بروجردی

 

 

 

 

 


کد 1014 - جامعه شناسی (1)

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

تشریح از : سیده مریم امامی زاده - نادیا مساحی اسکویی

 

 

 

 

 


 کد 1015 - منطق

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

تشریح از : سید مصطفی امامی زاده

 

 

 

 

 

 


 کد 1017 - اقتصاد

 شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

 تشریح از : سیده مریم امامی زاده

 

 

 

 

 


کد 1018 - دین و زندگی (1)

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ کشوری و ... با پاسخ تشریحی

تشریح از : طیبه ابراهیمیان