انتشارات بنی هاشمی خامنه

هشتم

کد 81- علوم تجربی هشتم متوسطه

شامل نمونه سؤالات امتحانی با پاسخ تشریحی

برای دانش آموزان پایه هشتم دوره ی اول متوسطه

تشریح از : فاطمه خوب کردار


کد 82-  ریاضی  هشتم متوسطه 

شامل نمونه سؤالات امتحانی با پاسخ تشریحی

برای دانش آموزان پایه هشتم دوره ی اول متوسطه

تشریح از : سید مسعود محمدی


کد 83-  مطالعات اجتماعی هشتم متوسطه 

شامل نمونه سؤالات امتحانی با پاسخ تشریحی

برای دانش آموزان پایه هشتم دوره ی اول متوسطه

تشریح از : معصومه میربابایی


کد 84-  زبان انگلیسی هشتم متوسطه

شامل نمونه سؤالات امتحانی با پاسخ تشریحی

برای دانش آموزان پایه هشتم دوره ی اول متوسطه

تشریح از : علیرضا فکور 


کد 85-  پیام های آسمانی هشتم متوسطه

شامل نمونه سؤالات امتحانی با پاسخ تشریحی

برای دانش آموزان پایه هشتم دوره ی اول متوسطه

تشریح از : زهرا بابایی 


کد 86-  عربی هشتم متوسطه

شامل نمونه سؤالات امتحانی با پاسخ تشریحی

برای دانش آموزان پایه هشتم دوره ی اول متوسطه

تشریح از : مهر اعظم شاه کرم 


کد 87 - فارسی 

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ و ... با پاسخ تشریحی

منطبق بر کتاب چاپ جدید 

تشریح از : فاطمه زنگی ، علی اکبر شکیبی والا