انتشارات بنی هاشمی خامنه

هفتم

کد 71 - علوم تجربی هفتم متوسطه 

شامل نمونه سؤالات امتحانی با پاسخ تشریحی

منطبق بر کتاب چاپ جدید 

تشریح از : فریده بصیر - طاهره جوان - مینا حسینی - راضیه نصیری - بتول نظری 


 کد 72 - ریاضی هفتم متوسطه 

شامل نمونه سؤالات امتحانی با پاسخ تشریحی

منطبق بر کتاب چاپ جدید 

تشریح از : سید مسعود محمدی  


 کد 73 - مطالعات اجتماعی هفتممتوسطه 

شامل نمونه سؤالات امتحانی با پاسخ تشریحی

منطبق بر کتاب چاپ جدید 

تشریح از : علیرضا اسماعیلی - معصومه میربابایی 


 کد 74 - پیام های آسمان هفتم متوسطه 

شامل نمونه سؤالات امتحانی با پاسخ تشریحی

منطبق بر کتاب چاپ جدید 

تشریح از : زهرا بابایی - حمید بهرامی 

 


 کد 75 - انگلیسی هفتم متوسطه 

شامل نمونه سؤالات امتحانی با پاسخ تشریحی

منطبق بر کتاب چاپ جدید 

تشریح از : علیرضا فکور 


 کد 76 - عربی هفتم متوسطه 

شامل نمونه سؤالات امتحانی با پاسخ تشریحی

منطبق بر کتاب چاپ جدید 

تشریح از : مهراعظم شاه کرم 


 

کد 77 - فارسی 

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ و ... با پاسخ تشریحی

منطبق بر کتاب چاپ جدید 

تشریح از : فاطمه زنگی ، علی اکبر شکیبی والا