انتشارات بنی هاشمی خامنه

ششم

کد 61 - علوم تجربی 

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ و ... با پاسخ تشریحی

منطبق بر کتاب چاپ جدید 

تشریح از : زهرا باطنی 

 

 


 کد 62 - ریاضی 

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ و ... با پاسخ تشریحی

منطبق بر کتاب چاپ جدید 

تشریح از : زهرا باطنی


 کد 63 - مطالعات اجتماعی  

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ و ... با پاسخ تشریحی

منطبق بر کتاب چاپ جدید 

تشریح از : زهرا باطنی


 کد 64 - هدیه های آسمان 

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ و ... با پاسخ تشریحی

منطبق بر کتاب چاپ جدید 

تشریح از : زهرا باطنی - فاطمه خوب کردار


 کد 65 - فارسی 

شامل نمونه سؤالات امتحانات هماهنگ و ... با پاسخ تشریحی

منطبق بر کتاب چاپ جدید

تشریح از : فاطمه خوب کردار