انتشارات بنی هاشمی خامنه

یازدهم

1101 - فیزیک (2)

شامل درسنامه ، کارآزمون و نمونه سوالات امتحانات با پاسخ تشریحی

برای دانش آموزان پایه ی یازدهم دوره ی دوم متوسطه

تشریح از : محمو پیرو اولیا - آرش علی خانی

 

 


1103 - شیمی (2)

شامل درسنامه ، کارآزمون و نمونه سوالات امتحانات با پاسخ تشریحی

برای دانش آموزان پایه ی یازدهم دوره ی دوم متوسطه

تشریح از : 


1104 - حسابان (1)

شامل درسنامه ، کارآزمون و نمونه سوالات امتحانات با پاسخ تشریحی

برای دانش آموزان پایه ی یازدهم دوره ی دوم متوسطه

تشریح از : سعید پیروزوند 

 

 


1105 - آمار و احتمال

شامل درسنامه ، کارآزمون و نمونه سوالات امتحانات با پاسخ تشریحی

برای دانش آموزان پایه ی یازدهم دوره ی دوم متوسطه

تشریح از : محمود پیرو اولیا - لاچین جعفری دودران

 


1106 - ریاضی (2)

شامل درسنامه ، کارآزمون و نمونه سوالات امتحانات با پاسخ تشریحی

برای دانش آموزان پایه ی یازدهم دوره ی دوم متوسطه

تشریح از : محمود پیرو اولیا - لاچین جعفری دودران

 


1107 - هندسه (2)

شامل درسنامه ، کارآزمون و نمونه سوالات امتحانات با پاسخ تشریحی

برای دانش آموزان پایه ی یازدهم دوره ی دوم متوسطه

تشریح از : سعید پیروزوند 

 


1108 - ریاضی و آمار انسانی  (2)

شامل درسنامه ، کارآزمون و نمونه سوالات امتحانات با پاسخ تشریحی

برای دانش آموزان پایه ی یازدهم دوره ی دوم متوسطه

تشریح از :


1109 - زبان انگلیسی (2)

شامل درسنامه ، کارآزمون و نمونه سوالات امتحانات با پاسخ تشریحی

برای دانش آموزان پایه ی یازدهم دوره ی دوم متوسطه

تشریح از : 


1110 - عربی زبان قرآن (2)

شامل درسنامه ، کارآزمون و نمونه سوالات امتحانات با پاسخ تشریحی

برای دانش آموزان پایه ی یازدهم دوره ی دوم متوسطه

تشریح از : محمدجال - جواد حمیدی - طیبه عباسی

 


 1111 - فارسی (2)

شامل درسنامه ، کارآزمون و نمونه سوالات امتحانات با پاسخ تشریحی

برای دانش آموزان پایه ی یازدهم دوره ی دوم متوسطه

تشریح از : خدیجه ده نمکی

 

 

 


1112 - زیست شناسی (2)

شامل درسنامه ، کارآزمون و نمونه سوالات امتحانات با پاسخ تشریحی

 برای دانش آموزان پایه ی یازدهم دوره ی دوم متوسطه

تشریح از : 


1113 - زمین شناسی

شامل درسنامه ، کارآزمون و نمونه سوالات امتحانات با پاسخ تشریحی

برای دانش آموزان پایه ی یازدهم دوره ی دوم متوسطه

تشریح از : 


1114 - علوم و فنون ادبی (2) انسانی

شامل درسنامه ، کارآزمون و نمونه سوالات امتحانات با پاسخ تشریحی

برای دانش آموزان پایه ی یازدهم دوره ی دوم متوسطه

تشریح از : خدیجه ده نمکی

 

 


1115 - عربی زبان قرآن (2) انسانی

شامل درسنامه ، کارآزمون و نمونه سوالات امتحانات با پاسخ تشریحی

برای دانش آموزان پایه ی یازدهم دوره ی دوم متوسطه

تشریح از : 


1116 - فلسفه 

شامل درسنامه ، کارآزمون و نمونه سوالات امتحانات با پاسخ تشریحی

برای دانش آموزان پایه ی یازدهم دوره ی دوم متوسطه

تشریح از : سید مصطفی امامی زاده 

 

 


1117 - تاریخ (2)

شامل درسنامه ، کارآزمون و نمونه سوالات امتحانات با پاسخ تشریحی

برای دانش آموزان پایه ی یازدهم دوره ی دوم متوسطه

تشریح از : 


1118 - جامعه شناسی (2)

شامل درسنامه ، کارآزمون و نمونه سوالات امتحانات با پاسخ تشریحی

برای دانش آموزان پایه ی یازدهم دوره ی دوم متوسطه

تشریح از : 


1119 - جغرافیا (2)

شامل درسنامه ، کارآزمون و نمونه سوالات امتحانات با پاسخ تشریحی

برای دانش آموزان پایه ی یازدهم دوره ی دوم متوسطه

تشریح از : 


1120 - دین و زندگی (2)

شامل درسنامه ، کارآزمون و نمونه سوالات امتحانات با پاسخ تشریحی

برای دانش آموزان پایه ی یازدهم دوره ی دوم متوسطه

تشریح از : طیبه ابراهیمیان

 

 


1121 - روانشناسی

شامل درسنامه ، کارآزمون و نمونه سوالات امتحانات با پاسخ تشریحی

برای دانش آموزان پایه ی یازدهم دوره ی دوم متوسطه

تشریح از : 


1122 - تاریخ معاصر ایران

شامل درسنامه ، کارآزمون و نمونه سوالات امتحانات با پاسخ تشریحی

برای دانش آموزان پایه ی یازدهم دوره ی دوم متوسطه

تشریح از : 


1123 - انسان و محیط زیست

شامل درسنامه ، کارآزمون و نمونه سوالات امتحانات با پاسخ تشریحی

برای دانش آموزان پایه ی یازدهم دوره ی دوم متوسطه

تشریح از : 


1124 - هنر

شامل درسنامه ، کارآزمون و نمونه سوالات امتحانات با پاسخ تشریحی

برای دانش آموزان پایه ی یازدهم دوره ی دوم متوسطه

تشریح از :